سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

 

سؤالات فرعی پژوهش :

1: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر خالص بدهی ها هست؟

2: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر خالص بدهی ها هست؟

3: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر خالص بدهی ها هست؟

 

4: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سهام چاپ گردیده هست؟

5: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سهام چاپ گردیده  هست. ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سهام چاپ گردیده هست. ؟

7: آیا ارتباط مثبت و معناداری  بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته وجوددارد؟

8: آیا ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سود انباشته شده هست؟

9: آیا ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سود انباشته شده هست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  2. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سهام چاپ گردیده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  3. تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه اندازه شدت این ارتباط در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی پژوهش :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های  تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد